Comitetul de Inițiativă


Oamenii din spatele oamenilor.

Conform legislației existente la data începerii acțiunii, Legea nr. 189 din 9 decembrie 1999 (Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 76/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 300 din 6 aprilie 2004, dându-se textelor o nouă numerotare.) privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni (aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014):

Art. 1 - Exercitarea iniţiativei
(1) Iniţiativa legislativă a cetăţenilor se exercită cu respectarea prevederilor art. 150 din Constituţie, republicată, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
(2) Iniţiativa legislativă a cetăţenilor se exercită printr-o propunere legislativă întocmită în temeiul art. 150 din Constituţie, republicată, în domeniul legilor constituţionale.

Art. 2 - Comitetul de iniţiativă
(1) Promovarea iniţiativei legislative a cetăţenilor se asigură de către un comitet de iniţiativă alcătuit din cel puţin 10 cetăţeni cu drept de vot.
(2) Nu pot face parte din comitetul de iniţiativă persoanele alese în funcţie prin vot universal, membrii Guvernului, persoanele numite în funcţie de primul-ministru sau care nu pot face parte, potrivit legii, din partide politice.
(3) Constituirea comitetului de iniţiativă se face printr-o declaraţie autentificată la un notar public, cuprinzând scopul iniţiativei, numele, prenumele, calitatea de alegător şi domiciliul membrilor, precum şi declaraţia că aceştia nu încalcă prevederile alin. (2). Răspunderea pentru conţinutul declaraţiei este cea prevăzută de lege pentru înscrisurile oficiale.
(4) Comitetul de iniţiativă reprezintă cetăţenii care susţin propunerea legislativă, după semnarea de către aceştia a listelor de susţinători prevăzute în prezenta lege. Componenţa comitetului de iniţiativă se aduce la cunoştinţă, împreună cu propunerea legislativă care face obiectul iniţiativei, prin publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I. Publicarea este scutită de plată oricărei taxe.
(5) Comitetul de iniţiativă asigură înregistrarea propunerii legislative la Camera competentă a Parlamentului, în termen de cel mult 6 luni de la data publicării acesteia. După împlinirea acestui termen, propunerea legislativă nu mai poate fi prezentată decât ca o nouă iniţiativă legislativă, în condiţiile prezentei legi.
(6) Comitetul de iniţiativă va desemna dintre membrii săi, cu majoritate de voturi, un preşedinte care să rezolve problemele operative şi să reprezinte comitetul în raporturile sale cu autorităţile publice centrale şi locale.

VREI SĂ TE ALĂTURI?


Scrie-ne la adresa comitetinitiativa @ altaconstitutie . ro

  1. 19.03.2020 - Liviu-Cornel Popa
  2. 20.06.2020 - Mihai Rohan
  3. 23.09.2020 - Iosif Friedmann-Nicolescu
  4. 29.10.2020 - Monica Ionescu
  5. 29.10.2020 - Radu Ionescu
  6. 17.11.2020 - Marina-Ioana Alexandru